چهارشنبه, 27 شهريور 1398
عنوان : ارزیابی مسئول فنی سال 98
زير عنوان : فرم ارزیابی مسئول فنی سال 98
کد خبر : ۷۹۰۶۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ 
ساعت : ۱۱:۹:۲۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

لیست ارزیابی مسئول فنی کارخانجات صنایع غذایی ،آشامیدنی (ارزیابی مسئولین فنی سال 98 )جهت تکمیل و ارسال به این مدیریت به همراه مستندات مربوطه ارائه می گردد .

لازم به ذکر است مهلت تکمیل چک لیست وارائه مستندات تا تاریخ 20/06/1398 می باشد.

چک لیست ارزیابی مسئول فنی سال98بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0