چهارشنبه, 27 شهريور 1398
سامانه های اختصاصی
سامانه نظارت بر توزیع دارو و مواد مخدر   سامانه نظارت بر موادغذایی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی   سامانه پردازشگر نسخ   سامانه پایش رطوبت و دما(سپرد)
 
         
سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه سامانه اتوماسیون اداری سامانه مدیریت نگهدتشت تجهیزات پزشکی   سامانه اتوماسیون اداری بخش خصوصی
 

 


راهنمای دیدگاه بخش خصوصی

V5.1.0.0