تلفن پاسخگویی


فرم ها

فرم خام شکایت تجهیزات و ملزومات پزشکی 

فرم خام شکایت دارو

فرم خام شکایت عطاری
فرم خام شکایت محصولات غذایی


فرم دریافت شکایات
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
  معاونت غذا و دارو
  اطلاعات شاکی
  نام    نام خانوادگی  
  کد ملی    تاریخ مراجعه  
  آدرس  
  شماره تلفن ثابت    شماره تلفن همراه  
  اطلاعات محصول مورد شکایت
  نوع محصول    محل عرضه  
  عنوان محل عرضه    شهرستان  
  آدرس  
  مدارک مرتبط با شکایت  
  خلاصه شکایت  
  تصویر فرم تکمیل شده کاغذی با امضا و تاریخ  
  ارسال

V5.1.0.0