سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
لینک های پرتال معاونتهای غذا و دارو

معاونت غذا و دارو لرستان   لینک پرتالhttp://fdo.lums.ac.ir

معاونت غذا و دارو آبادن      لینک پرتالhttp://abadanums.ac.ir

معاونت غذا و دارو بهبهان    لینک پرتالhttp://behums.ac.ir

معاونت غذا و دارو شوشتر   لینک پرتالhttp://shoushtar.ajums.ac.ir

معاوت غذا و دارو دزفول       لینک پرتالhttp://Fd.dums.ac.ir


V5.1.0.0