چهارشنبه, 27 شهريور 1398
فرم نظرسنجی

برای دریافت فرم نظرسنجی روی لینک زیر کلیک کنید:

/_fdo/documents/0/نظرسنجی/فرم نظرسنجی.docx


پیشنهاد ها

برای پیشنهاد روی لینک زیر کلیک کنید:

http://pishnahadha.ajums.ac.ir


مدیریت غذا

فرآیندهای مدیریت غذا (روی لینک زیر کلیک کنید):

http://fda.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=35596&Site=fda.ajums.ac&Lang=fa-IR


دارو

فرآیندهای مدیریت دارو (روی لینک زیر کلیک کنید) :

http://fda.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=36358&Site=fda.ajums.ac&Lang=fa-IR

 


آزمایشگاه

تجهیزات پزشکی

طبیعی ، سنتی و مکمل

تحقیق و توسعه

آمار و فناوری اطلاعات

تکریم ارباب رجوع

آموزش

V5.1.0.0