پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 20 فروردين 1399
ملاقات با مدیران

فرم نظرسنجی

برای دریافت فرم نظرسنجی روی لینک زیر کلیک کنید:

/_fdo/documents/0/نظرسنجی/فرم نظرسنجی.docx


پیشنهاد ها

برای پیشنهاد روی لینک زیر کلیک کنید:

http://pishnahadha.ajums.ac.ir


مدیریت غذا

فرآیندهای مدیریت غذا (روی لینک زیر کلیک کنید):

http://fda.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=35596&Site=fda.ajums.ac&Lang=fa-IR


دارو

فرآیندهای مدیریت دارو (روی لینک زیر کلیک کنید) :

http://fda.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=36358&Site=fda.ajums.ac&Lang=fa-IR

 


آزمایشگاه

      تجهیزات پزشکی

      طبیعی ، سنتی و مکمل

      تحقیق و توسعه

       

       


       آمار و فناوری اطلاعات

       تکریم ارباب رجوع

       آموزش

       گروه دورانV5.5.2.0